REGLAMENT TRAINING CAMP

by NÚRIA PICAS

OBJECTIU DEL TRAINING CAMP

El Training Camp by Núria Picas, que es realitzarà del 12 al 14 d’abril a les Masies Puigventós del Berguedà, té com a objectiu proporcionar una experiència educativa i enriquidora per als participants, oferint activitats relacionades amb l’entrenament físic, el desenvolupament personal i altres temàtiques rellevants.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

La participació en el Training Camp requereix una inscripció prèvia i el pagament de la tarifa corresponent. 

Límit de places. Aquest disposa de 25 places disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de l’enllaç núriapicas.com/trainingcamp fins a l’exhauriment d’aquestes. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà enunciat a través dels canals de comunicació oficial de l’organització.

El pagament de la inscripció només es podrà efectuar mitjançant transferència bancària. No s’acceptaran altres tipus de pagament.

Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció

Declaració del corredor. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el present document que es coneixen els riscos i han estat informats de les normes d’autoprotecció, eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després del training camp. Aquesta declaració es farà durant el procés d’inscripció.

Devolució de la inscripció. Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s’admeten canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les modificacions s’hauran d’enviar per correu-e a nuriapicas.com/trainingcamp.

RESPONSABILITATS

Tant els organitzadors com els participants tenen responsabilitats clarament definides. L’organització es compromet a proporcionar un entorn segur i l’experiència anunciada, mentre que els participants han de respectar les normes de l’organització i seguir les indicacions dels responsables.

Assegurança. L’organització compta amb una assegurança de responsabilitat civil per l’esdeveniment.

Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’organització es reserva el dret de suspendre o modificar les franges horàries. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. 

Suspensió de l’esdeveniment abans de la data prevista. En cas d’anul·lació del training camp per causes de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte a la data d’inici, es farà una devolució parcial de l’import de la inscripció. L’import variarà en funció de les despeses ja realitzades.

DRETS D’IMATGE 

Tot participant autoritza a l’organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica.

 

PRIVACITAT

En els següents apartats trobarà informació detallada del tractament de les seves dades de caràcter personal per a la realització de les quals NÚRIA PICAS ALBETS li sol·licitaran el seu consentiment, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és NÚRIA PICAS ALBETS. Per a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals pot contactar per email a trainingcamp@nuriapicas.com.

FINALITAT

Les finalitats per a les quals se li demana el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals són les que s’indiquen en el qüestionari que li demanem que complimenti, i que preval sobre aquesta Política de Privacitat. En tot cas, l’informem que:

  1. Tractem la informació que ens proporcionen els interessats per gestionar els serveis d’enviament de publicacions, registre web i inscripcions en esdeveniments, segons el cas.

  2. D’acord amb la informació que ens proporcioni, elaborarem un perfil comercial que ens permeti oferir-li serveis o productes d’acord amb les preferències i interessos que ens ha manifestat, siguin propis o de tercers, així com millorar la seva experiència d’usuari. L’enviament de les ofertes de serveis o productes podrà efectuar-se per qualsevol mitjà, físic o electrònic, inclosos l’email, el telèfon o els SMS.

  3. Conservarem les dades que ens faciliti mentre no ens demani la supressió d’aquestes.

  4. Estimularem, amb la seva col·laboració, mantenir les dades que tractem, degudament actualitzades.

LEGITIMACIÓ

Excepte en el cas que expressament li indiquem, en recaptar el seu consentiment, que aquest ho necessitem per a alguna finalitat específica, com l’execució d’un contracte (típicament de subscripció o compra de publicacions, o per gestionar la seva participació en un esdeveniment), la base jurídica en virtut de la qual realitzem el tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga,  per als fins i usos que hem enumerat detalladament en els apartats 2.A i 2.B anteriors.

DESTINATARIS

Sempre que comptem amb el consentiment exprés de la persona interessada necessari amb aquesta finalitat, les dades que tractem, d’usuaris de les webs, clients, proveïdors i treballadors de NÚRIA PICAS ALBETS, seran comunicades a les altres societats del titular per a fins administratius interns i per als indicats en els apartats 2.A i 2.B anteriors,  així com perquè alguns d’aquests rebi l’encàrrec, d’una altra o altres, per realitzar el tractament de les dades per encàrrec de la societat Responsable d’aquests.

En principi, no comuniquem a tercers aliens a NÚRIA PICAS ALBETS les dades personals que tractem. Si anéssim a fer-ho, li ho comunicaríem prèviament, i la societat que hagués de rebre tal comunicació sol·licitaria el vostre consentiment.

DRETS QUE LI ASSISTEIXEN EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Li recordem que la normativa vigent li reconeix els següents drets:

A sol·licitar l’accés a les seves dades personals, per a qualsevol fi, en particular per conèixer si estem tractant les seves dades, amb quina finalitat i amb quina base jurídica (consentiment contractual, consentiment específic, etc.);

  • A sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió d’aquests, p.e. quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides;

  • A sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en determinades circumstàncies, cas en el qual els conservarem només per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions;

  • A oposar-se al tractament d’aquests, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, cas en el qual deixarem de tractar les seves dades excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions; i 

  • A la portabilitat de les dades personals que es refereixin (no a tercers), que ens hagin proporcionat directament, i que siguin objecte de tractament automatitzat.

Pot fer efectiu qualsevol d’aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a traingcamp@nuriapicas.com.

En el cas que exerceixi algun d’aquests drets respecte d’aquelles dades que siguin indispensables per a l’execució, l’informarem de les conseqüències que se’n derivin. En els casos en què la base jurídica del tractament sigui diferent del consentiment contractual, procedirem immediatament a executar el que ens ordeni al respecte, sens perjudici de la licitud dels tractaments de dades realitzats fins a tal data. En tot cas, pot recaptar informació sobre l’exercici dels seus drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o organismes anàlegs de les Comunitats Autònomes.

PROCEDÈNCIA

En els casos permesos pel Dret vigent, en els quals tractem les seves dades i no les hàgim obtingut directament, l’informarem per correu postal, per correu electrònic o per missatgeria instantània, sobre els següents extrems:

  • La font de la qual procedeixen les seves dades i, en particular, si es tracta d’una font d’accés públic, disponible sense restriccions;

  • Les categories de dades personals de què es tracti, així com si es tracta de dades especialment protegides.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del Tractament es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i té adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir-ne la seguretat per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia,  i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. No obstant això, no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat d’internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, cas en el qual ho notificarà a l’autoritat competent en els terminis assenyalats a l’efecte per la normativa vigent.

Amb l’acceptació d’aquest document la persona participant declara conèixer els riscos, ha estat informat/ada de les normes, la privacitat i gestió de dades i accepta els drets d’imatge.